Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

  1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých dodavateli a zákazníky společnosti PLUTEO STORE s.r.o., IČO 198 89 241, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
  2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit současné i potenciální dodavatele a zákazníky s jejich právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.  
  3. Společnost PLUTEO STORE s.r.o., IČO 198 89 241, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno si váží důvěry svých dodavatelů a zákazníků, se kterou nám své osobní údaje poskytují, a proto postupuje s respektem a vážností ke zpracování osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

II. Zpracovávané osobní údaje a důvody jejich získávání

Společnost PLUTEO STORE s.r.o., IČO 198 89 241, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno jako správce osobních údajů vás jako dodavatele, zákazníka či uživatele našich webových stránek www.pluteo.cz  informuje způsobu shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Osobní údaje, které o dodavateli, zákazníkovi nebo jeho společnosti zpracováváme:  

Osobními údaji se ve smyslu GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je živá fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Tímto Vám sdělujeme, že naší společností mohou být shromažďovány a zpracovávány zejména následující osobní údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které naší společnosti sdělíte prostřednictvím e-mailové, telefonní či jiné komunikace:

-          Jméno, příjmení, titul, pracovní pozice ve společnosti

-          Obchodní název společnosti

-          Adresa provozovny nebo sídla společnosti

-          Identifikační číslo, daňové identifikační číslo nebo datum narození

-          Kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa

-          Informace o předchozích objednávkách

-          Bankovní spojení

Důvody zpracovávání osobních údajů:

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy

Důvodem získávání a zpracování osobních údajů je plnění závazků ze smlouvy uzavřené se společností PLUTEO STORE s.r.o., nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Zejména se jedná o zpracování osobních údajů nezbytných pro možnost zveřejnění nabídky dodavatelů na portálu www.pluteo.cz a činění objednávek ze strany odběratelů, jakož i uzavření a splnění závazků z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webové platformy pluteo.cz.

 

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Dalším důvodem je povinnost vyplývající z platných právních předpisů, především v oblasti účetnictví a daňového práva.

 

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, tzn. že získané osobní údaje nejsou využívány nad rámec vzájemného obchodního vztahu s dodavatelem nebo zákazníkem.

 

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Zpracováváme údaje, které nám zákazník sám poskytne, buď za účelem konkrétní objednávky, poptávky, registrací v e-shopu nebo samostatným dobrovolným souhlasem.

V případě udělení vašeho souhlasu budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb a produktů. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiných povinností (plnění závazků ze smlouvy, závazky vyplývající z platných právních předpisů, především v oblasti účetnictví a daňového práva; apod.), musíme tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje budou zpřístupněny příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá v konkrétní situaci zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

Osobní údaje mohou být dále předány třetím osobám, které společnost PLUTEO STORE s.r.o. využívá k plnění jejích zákonných a smluvních povinností. Může se jednat zejména o poskytovatele poštovních či přepravních služeb za účelem vyzvednutí či doručení předmětu dle smlouvy, správce webové platformy www.pluteo.cz, poskytovatele platebních služeb a zpracovatelů plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku, účetní společnost, která pro správce zpracovává účetnictví, případně externí pracovníky a dodavatele za účelem splnění smluvní povinnosti správce. Společnost PLUTEO STORE s.r.o. uvádí, že osobní údaje budou předány pouze takovým osobám, které poskytují záruky za dostatečnou úroveň zabezpečení osobních údajů, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

III. Další práva z oblasti ochrany osobních údajů a jejich získávání

Právo na přístup k osobním údajům  

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

 

Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci.  

 

Právo vznést námitku

 

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz 

 

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, ukládáme na servery našeho e-shopu a do účetního systému. Osobní údaje jsou zabezpečeny podle aktuálních standardů uznávaných v oboru, data přenášena šifrovaně pomocí HTTPS.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je z naší strany pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 

Informace a aktuální znění naleznete na www.pluteo.cz

Kontaktovat s dotazy nás můžete na e-mailu info@pluteo.cz

 

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 5. 2024