Nákupní podmínky

NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PLUTEO STORE s.r.o.

účinné od 1. 5. 2024

1.    Všeobecná ustanovení

1.1.           Tyto nákupní podmínky jsou nedílnou součástí objednávek a kupních smluv uzavíraných za účelem nákupu materiálu a zboží společností PLUTEO STORE s.r.o., IČO 198 89 241, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, jako kupujícím na straně jedné a jiným podnikatelem jako prodávajícím na straně druhé.

1.2.           Obchodní transakce a vztahy týkající se podnikatelské činnosti kupujícího (nabídky, poptávky, objednávky apod.) probíhají mezi oběma smluvními stranami především prostřednictvím webové platformy www.pluteo.cz, provozované kupujícím.

1.3.           Prodejní, obchodní a jiné podmínky prodávajícího, které nebyly výslovně písemně schváleny kupujícím, se na smluvní vztahy sjednané mezi smluvními stranami při podnikatelské činnosti kupujícího nevztahují.

1.4.           Nestanoví-li kupní smlouva nebo objednávka jinak, platí tyto nákupní podmínky. Od ustanovení těchto nákupních podmínek se lze odchýlit jen písemnou dohodou smluvních stran.

1.5.           Kupující si vyhrazuje právo odmítnout příjem dodávky zboží anebo pozdržet platbu faktur až do doby řádného splnění těchto nákupních podmínek. V tomto případě není kupující v prodlení s plněním svých povinností.

 

2.    Ochrana informací

2.1.           Neveřejné informace technického a obchodního charakteru, které kupující poskytne prodávajícímu, považuje kupující za své obchodní tajemství. Prodávající se zavazuje neposkytnout tyto informace třetí osobě a nesmí je využít pro sebe nebo pro jiného. Prodávající je oprávněn sdělovat třetím stranám jakékoli informace o smluvním vztahu s kupujícím (včetně samotné existence takového vztahu) pouze na základě předchozího písemného svolení kupujícího. Při porušení této povinnosti je prodávající povinen nahradit kupujícímu škodu tím vzniklou.

 

3.    Inzerce Zboží a materiálu na webové platformě

3.1.           Předmětem objednávky nebo kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dle těchto nákupních podmínek je převod vlastnického práva k materiálu či zboží z nadbytečných či jinak nespotřebovaných skladových zásob prodávajícího (dále jen „Zboží“) z prodávajícího na kupujícího. Inzerci nabídky Zboží provádí prodávající na webové platformě kupujícího www.pluteo.cz.

3.2.           Zboží, které prodávající na webové platformě kupujícího inzeruje, musí být produktem průmyslové sériové výroby a musí být běžně uváděno na trh. Zboží, které je produktem zakázkové výroby či je specifické i jiným způsobem, například rozměry, hmotností, cenou, počtem kusů, způsobem pořízení a podobně, může být na webové platformě kupujícího inzerováno pouze po domluvě a se souhlasem kupujícího. Prioritou je vždy zveřejnění nabídky Zboží prodávajícího, která je ekonomicky výhodná a smysluplná pro obě smluvní strany.   Prodávající bere na vědomí, že konečné rozhodnutí o zveřejnění Zboží na webové platformě www.pluteo.cz  je vždy na kupujícím.

3.3.           Kupující si vyhrazuje právo vyhodnotit úspěšnost zveřejnění nabízeného Zboží prodávajícího na portálu www.pluteo.cz a v případě malého zájmu o Zboží navrhnout prodávajícímu jinou alternativu inzerce na portálu. 

3.4.           Prodávající bere na vědomí, že Zboží, které inzeruje a nabízí k prodeji na webové platformě kupujícího, musí naplňovat těmito Nákupními podmínkami stanovenou definici nadbytečných nespotřebovaných zásob Zboží, tj. zásob, které zůstávají z různých důvodů na skladě prodávajícího. Jde například o nadbytečně nakoupené množství Zboží, jeho morální zastarání v čase, jeho nevyužití z důvodu změn v projektech, pro které bylo nakoupeno a podobně.

3.5.           Prodávající souhlasem s těmito nákupními podmínkami garantuje, že na webové platformě kupujícího nabízí pouze Zboží, které jím bylo nakoupeno či vyrobeno, ale z objektivních příčin nebylo nikdy použito nebo spotřebováno v projektech, zakázkách a toto Zboží nebylo použito ani jako součást v jiných strojích, zařízeních či při jiných obdobných činnostech a pro účely, pro který je obvykle vyrobeno. Prodávající souhlasem s těmito nákupními podmínkami garantuje splnění všech výše uvedených podmínek u jím nabízeného Zboží na webové platformě kupujícího www.pluteo.cz. Prodávající prohlašuje, že si je vědom možných následků, souvisejících se zamlčením údajů a podmínek týkajících se původu a povahy jím nabízeného zboží, a to především pro případ, kdy toto zboží nebude splňovat podmínky a definici nadbytečných zásob dle čl. 3 těchto nákupních podmínek.

3.6.            Prodávající souhlasem s těmito nákupními podmínkami prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v případě porušení ustanovení čl. 3. těchto nákupních podmínek týkajících se povahy zboží je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě zároveň není nijak dotčeno ani omezeno právo kupujícího na náhradu škody způsobené prodávajícím kupujícímu (případně i třetí osobě, které kupující Zboží následně dodá) uvedením nepravdivých informací a údajů o původu zboží dle čl. 3. těchto nákupních podmínek.

3.7.           Zboží, které prodávající na webové platformě kupujícího dle čl. 3 těchto nákupních podmínek inzeruje, může mít uplynulou záruční dobu, případně nemusí být opatřeno originálním obalem, pokud již tímto prodávající nedisponuje. O těchto či obdobných skutečnostech však musí prodávající kupujícího informovat v nabídkovém formuláři dle čl. 4. těchto podmínek.

 

4.    Nabídka Zboží a ceník služeb inzerce

4.1.            Prodávající poptá inzerci Zboží určeného k prodeji dle čl. 3 těchto nákupních podmínek prostřednictvím webové platformy kupujícího, a to vyplněním Nabídkového formuláře Zboží, dostupného na www.pluteo.cz. Formulář odešle kupujícímu prostřednictvím webové platformy nebo na určený e-mail kupujícího.

4.2.           Prodávající Nabídkový formulář Zboží vyplní dle zveřejněného vzoru a pokynů kupujícího, přičemž v Nabídkovém formuláři uvede především základní identifikační údaje své společnosti a údaje, které identifikují nabízené Zboží, a to:

-          identifikaci prodávajícího (název společnosti, IČO, DIČ, sídlo)

-          kontaktní osobu pověřenou prodávajícím jednáním s kupujícím o zveřejnění nabídky a následném prodeji Zboží (jméno, telefon, e-mail)

 

-          specifikaci nabízeného Zboží (název, typ, parametry, číslo výrobce, výrobce a další)

-          nabízené množství s uvedením měrné jednotky

-          požadovanou cenu bez DPH a měnu, za kterou nabízí prodávající Zboží kupujícímu (jednotkovou cenu Zboží za měrnou jednotku v dané měně) - Nabídková cena

-          informace o tom, zda je na Zboží poskytována smluvní záruka, případně v jaké délce prodávající záruku poskytuje

 

4.3.           Odesláním nabídkového formuláře kupujícímu dle tohoto článku nákupních podmínek prodávající vyjadřuje svůj souhlas s těmito nákupními podmínkami.

4.4.           Po vyhodnocení splnění podmínek dle čl. 3 těchto nákupních podmínek umístí kupující nabídku Zboží prodávajícího určeného k inzerci a prodeji na webový portál www.pluteo.cz.

4.5.           Kupující je oprávněn odmítnout inzerci Zboží, k jehož nakládání či obchodování s ním je právními předpisy vyžadováno zvláštní povolení, rozhodnutí či jiné schválení. Pro účely posouzení přijetí Zboží k inzerci na webové platformě je vždy rozhodující stanovisko kupujícího.

4.6.           V případě, že prodávající již nemůže z důvodu například jeho vlastní spotřeby prodat jím na webové platformě nabízené Zboží, je povinen tuto skutečnost kupujícímu neprodleně písemně oznámit. Kupující je povinen u prodávajícím specifikovaného Zboží ihned ukončit inzerci na webové platformě.

4.7.           V případě, že prodávající nemá zájem o pokračování v další inzerci Zboží na webové platformě kupujícího, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit kupujícímu a požádat ho o ukončení inzerce jím specifikovaného Zboží. Kupující je povinen u prodávajícím specifikovaného Zboží ihned ukončit inzerci na webové platformě.

4.8.           V případě prodeje Zboží prodávajícího prostřednictvím webové platformy www.pluteo.cz provede kupující ukončení nebo snížení nabídky počtu kusů tohoto inzerovaného Zboží na webové platformě, a to podle prodaného množství. Úpravu provede automaticky kupující ke dni prodeje Zboží.

 

5.    Kupní smlouva

5.1.           Kupní smlouva vzniká zpravidla na základě písemné objednávky kupujícího učiněné vůči prodávajícímu a jejím předmětem je prodej Zboží, které je inzerováno prodávajícím na webové platformě kupujícího www.pluteo.cz,  a zároveň písemným a bezvýhradným potvrzením objednávky prodávajícím.

5.2.           Provedení jakýchkoliv změn prodávajícím v objednávce předložené kupujícím nezakládá vznik kupní smlouvy. V takovém případě se jedná o nový návrh na uzavření kupní smlouvy předložený prodávajícím vůči kupujícímu, přičemž v tomto případě vznikne smlouva až okamžikem doručení písemného přijetí takovéto nabídky kupujícího prodávajícímu.

5.3.           Smluvní strany jsou povinny uvádět číslo objednávky na veškeré vzájemné korespondenci, fakturách, dodacích listech a všech ostatních dokumentech týkajících se objednávky.

5.4.           Kupující uvede v objednávce následující údaje, které tvoří podstatné náležitosti kupní smlouvy:

-          identifikaci kupujícího (název společnosti, IČO, DIČ, sídlo)

-          odkaz na nabídku/inzerci prodávajícího

-          kontaktní osobu pověřenou jednáním s prodávajícím (jméno, telefon, e-mail)

-          požadované Zboží dle nabídky prodávajícího (název, typ, parametry, číslo výrobce, výrobce)

-          požadované množství s uvedením měrné jednotky

-          požadovanou prodejní cenu a měnu, za kterou nabízí prodávající Zboží kupujícímu (jednotkovou cenu Zboží za měrnou jednotku v dané měně)

-          ostatní náležitosti dle potřeby

 

5.5.           Pokud kupující neobdrží písemné potvrzení objednávky do 2 pracovních dnů, může objednávku bez nároku prodávajícího na náhradu škody odvolat, a to písemně nebo i telefonicky s dodatečným písemným potvrzením tohoto odstoupení.

5.6.           Změny kupní smlouvy po jejím uzavření jsou možné pouze po dohodě obou stran písemnou formou.

5.7.           Za písemnou objednávku nebo potvrzení objednávky se považuje i písemnost zaslaná e-mailem.

 

6.    Kupní cena

6.1.           Dohodnutá kupní cena dle nabídky v čl. 4.2 dle těchto nákupních podmínek ke zveřejnění na webové platformě kupujícího www.pluteo.cz je pevná bez DPH. K takto stanovené kupní ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.

6.2.           Kupující je oprávněn k vyúčtování prodávajícímu poplatku za dopravu dle. čl. 7.2. těchto nákupních podmínek.

6.3.           Kupní cenou se rozumí cena kompletního nepoškozeného Zboží, jehož úplatný převod je předmětem kupní smlouvy, včetně jeho příslušenství, obalu, paletizace, nákladů na balení a jeho označení, není-li stranami pro jednotlivý konkrétní případ stanoveno písemně jinak.

 

7.    Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na Zboží, převod vlastnického práva

7.1.           V případě uzavření kupní smlouvy dle těchto nákupních podmínek, zajistí prodávající obratem připravení Zboží, jehož úplatný převod je předmětem kupní smlouvy, k vyzvednutí, včetně opatření vhodným obalem, a informuje o připravenosti k vyzvednutí předmětu kupní smlouvy kupujícího prostřednictvím kontaktní osoby dle odst. 4.2. těchto nákupních podmínek.

Prodávající předá zároveň i údaje o hmotnosti, rozměrech a způsobu zabalení zásilky.

7.2.           Kupující zajistí vyzvednutí Zboží, jehož úplatný převod je předmětem kupní smlouvy, na adrese prodávajícího prostřednictvím kurýrní přepravní služby nebo jiným dohodnutým způsobem. O termínu vyzvednutí tohoto Zboží informuje Kupující Prodávajícího.

7.3.           Po dohodě obou stran může být zvolen i jiný způsob přepravy Zboží dle kupní smlouvy Kupujícímu.

7.4.           Prodávající je povinen opatřit zboží takovým obalem, který vyhovuje požadavkům dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, zejména zajistí přiměřenou ochranu Zboží před poškozením až do místa určení, při současném umožnění jeho manipulace běžnými manipulačními prostředky. Uvádí-li prodávající obaly nebo obalové materiály na trh, je povinen předat kupujícímu písemnou formou informace o tom, zda je zapojen do systému EKO-KOM a hradí poplatky za uvedení obalů na trh („Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh“). Pokud se prokáže, že prodávající neplní povinnosti dle příslušné odpadové legislativy, je povinen nahradit kupujícímu případně vzniklou škodu, která kupujícímu vznikne v souvislosti se zajištěním likvidace obalů. Prodávající volí obalové materiály s minimální ekologickou zátěží a primárně preferuje recyklovatelné materiály.

7.5.           V případě dodávky chemických látek nebo přípravků je prodávající povinen zajistit veškeré náležitosti vyplývající z platné legislativy (aktuální bezpečnostní list, označení na obalech) a tyto přiložit k zásilce. Obdobně je prodávající povinen postupovat i v případě jiných nebezpečných látek či jiného Zboží, se kterým právní předpisy spojují zvláštní povinnosti při jeho nakládání, přepravě a prodeji.

7.6.           Při prodlení prodávajícího s dodáním Zboží, resp. s jeho připravením k vyzvednutí a informováním o tom ve smyslu čl. 7.1. těchto nákupních podmínek ve stranami smluveném termínu, má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny daného Zboží bez DPH, a to za každý den prodlení. Smluvní pokuta je sjednána jako sankční a její uplatnění nezbavuje kupujícího práva na náhradu škody a veškerých vícenákladů, např. nákladů na vymáhání pohledávky, které mu opožděním zásilky Zboží vznikly. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní ode dne doručení jejího vyúčtování prodávajícímu. Kupující je oprávněn započíst smluvní pokutu proti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny za Zboží.

7.7.           Prodlení prodávajícího s dodávkou Zboží, resp. s jeho připravením k vyzvednutí a informováním o tom ve smyslu čl. 7.1. těchto podmínek, o více než 2 kalendářní dny je považováno za podstatné porušení smlouvy a kupující je v tomto případě oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

7.8.           Kupující je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud Zboží nesplňuje podmínky dle čl. 3 těchto nákupních podmínek, není dodáno bez vady, poškození, kompletnosti, včas a řádně. Kupující je dle svého uvážení oprávněn odstoupit od smlouvy celé, případně pouze částečně. Veškeré náklady s tímto spojené (doprava, přebalení, skladování apod.) jdou k tíži prodávajícího. O odstoupení od smlouvy kupující písemně informuje prodávajícího. V podrobnostech je odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího upraveno ve článku 9. těchto nákupních podmínek.

7.9.           Nebezpečí škody na Zboží a vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího převzetím Zboží. Za převzetí Zboží kupujícím se pro tyto účely považuje převzetí Zboží kurýrní přepravní službou nebo jiným dohodnutým způsobem dle čl. 7.2. nákupních podmínek.

 

8.    Platební podmínky

8.1.           Kupní cena bude prodávajícím fakturována po převzetí Zboží kupujícím, a to vystavením daňového dokladu se splatností 45 dnů ode dne vystavení. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu a prodávající je povinen ji doručit do 3 kalendářních dnů ode dne vystavení kupujícímu elektronicky na poskytnutou e-mailovou adresu  invoices@pluteo.cz

8.2.           Kupující je oprávněn započíst poplatek dle čl. 6.2. nákupních podmínek proti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny za Zboží.

8.3.           Prodávající je oprávněn postoupit jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným svolením kupujícího.

 

9.    Odstoupení od smlouvy

9.1.           Je-li zjištěna nebo projeví-li se v době 30 dnů od převzetí Zboží kupujícím jakákoliv vada nebo poškození Zboží, kterou toto mělo již v okamžiku přechodu nebezpečí na věci na kupujícího, případně se v této lhůtě projeví nefunkčnost Zboží, je kupující oprávněn odstoupit z tohoto důvodu od smlouvy s prodávajícím. Odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu je možné učinit i v případě, projeví-li se vada Zboží v dané lhůtě až uvedením Zboží do provozu či výroby u zákazníka kupujícího, nebo se vada projeví případně jiným obdobným způsobem. Odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn učinit písemně, a to jak sdělením zaslaným do datové schránky prodávajícího či na adresu sídla prodávajícího nebo sdělením zaslaným na e-mailovou adresu kontaktní osoby prodávajícího dle čl. 4.2. nákupních podmínek, tak i telefonicky oznámením kontaktní osobě prodávajícího, kdy toto odstoupení musí být následně písemně potvrzeno.

9.2.           Prodávající je v případě odstoupení od smlouvy povinen nahradit škodu způsobenou dodáním vadného či nefunkčního Zboží, a to včetně nákladů na jakoukoliv dopravu Zboží, nákladů na balné, třídění apod. Prodávající je povinen nahradit jak škodu vzniklou přímo kupujícímu, tak i škodu vzniklou zákazníkovi kupujícího, pro něhož bylo Zboží kupujícím od prodávajícího koupeno.

9.3.           Odstoupením od smlouvy se závazek mezi kupujícím a prodávajícím zrušuje od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

9.4.           Po odstoupení od smlouvy je kupující povinen předmětné Zboží zaslat zpět prodávajícímu, a to na náklady prodávajícího.

 

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1.        Je-li některé ustanovení nákupních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či nákupních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.2.        Kupující je oprávněn jednostranně změnit tyto nákupní podmínky v rozsahu nezbytně nutném. Nové znění nákupních podmínek bude kupujícím doručeno na adresu prodávajícího nejpozději 7 kalendářních dnů před účinností nového znění nákupních podmínek. Prodávající je oprávněn změnu nákupních podmínek písemným oznámením doručeným prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícího o změně nákupních podmínek odmítnout a od nákupních podmínek jednostranně odstoupit. V případě odstoupení prodávajícího od nákupních podmínek je ukončena inzerce veškerého Zboží prodávajícího, který takto odstoupil, na webové platformě kupujícího. Pro účely fakturace manipulačního poplatku v tomto případě se použije obdobně ustanovení nákupních podmínek upravující ukončení inzerce k žádosti prodávajícího dle čl. 4. nákupních podmínek. Ostatní práva a povinnosti vzniklé kupujícímu a prodávajícímu před účinným odstoupením od nového znění nákupních podmínek zůstávají nedotčena.

10.3.        Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé na základě těchto nákupních podmínek se v rozsahu neupraveném těmito nákupními podmínkami řídí právními předpisy České republiky.

10.4.        Odstoupení od smlouvy vzniklé v souladu s těmito nákupními podmínkami nebo od smlouvy, jejíž součástí jsou tyto podmínky, se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. Jiná ustanovení těchto nákupních podmínek nejsou tímto ustanovením dotčena.

10.5.        Veškeré spory vzniklé v souvislosti se smlouvami, které vznikly na základě těchto nákupních podmínek, případně ze smluv, jejichž součástí jsou tyto podmínky, a to ať už spory týkající se vzniku, prováděním a zániku závazků, jakož i spory o jejich platnost, případně jiné, se strany pokusí nejdříve řešit vzájemným jednáním a mimosoudní dohodou. Nepodaří-li se takovým způsobem spor vyřešit, bude tento řešen prostřednictvím obecných soudů České republiky. Smluvní strany se tímto ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dohodly, že místně příslušným soudem k rozhodnutí takovýchto sporů je obecný soud kupujícího.

10.6.        Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, zejména v případě, stane-li se prodávající ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu§ 106 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Provedení zajišťovací úhrady daně z přidané hodnoty kupující prodávajícímu písemně oznámí.

10.7.        Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s plněním dle těchto nákupních podmínek dochází za účelem zajištění komunikace k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Dále v této souvislosti dochází k oprávněnému zpracování osobních údajů. Smluvní strany nejsou oprávněny tyto osobní údaje bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany předat třetí osobě.

10.8.        Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smluvních dokumentech, případně v souvislosti s plněním smluvního vztahu poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejména podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

10.9.        Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018

10.10.          Smluvní strany tímto prohlašují, že v období před uzavřením kupní smlouvy se nedopustila ani jedna ze smluvních stran nebo její zástupce žádného jednání, která by bylo možno kvalifikovat jako jednání korupční (např. úplatkářství, obchodování s vlivem, klientelismus apod.). Smluvní strany též prohlašují, že netolerují žádné formy korupčního jednání a zavazují se, že učiní všechna odpovídající a dostupná opatření, aby zabránily korupčnímu jednání svých zaměstnanců, zástupců, dodavatelů a zprostředkovatelů a dalších třetích stran. Za taková opatření se považují především seznámení dalších subjektů s interními protikorupčními pravidly smluvní strany a závazek k jejich dodržování.

 

Tyto Nákupní podmínky jsou účinné od 1. 5. 2024