Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PLUTEO STORE s.r.o.

účinné od 1.5.2024

1. Úvodní ustanovení

1.1.           Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) jsou nedílnou součástí každé nabídky, objednávky, kupní smlouvy či jiného právního jednání, uzavřené či učiněné mezi společností PLUTEO STORE s.r.o., IČO 198 89 241, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem Prodávajícího, který je podnikatelem, na straně druhé (dále jen „Kupující“), a to v souvislosti s podnikatelskou činností Prodávajícího uskutečňovanou především na jeho webové platformě www.pluteo.cz, případně v obdobné souvislosti s tímto spojenou. Prodávající a Kupující jsou dále ve VOP společně uvedeni rovněž jako „Smluvní strany“.

1.2.           Prodejní, obchodní, jakož i jiné podmínky Kupujícího, které nebyly písemně schváleny Prodávajícím, se na smluvní vztahy mezi Smluvními stranami nevztahují.

1.3.           Nestanoví-li kupní smlouva nebo objednávka jinak, platí tyto VOP. Od VOP se lze odchýlit jen písemnou dohodou Smluvních stran.

1.4.           Tyto VOP jsou dostupné na webovém portálu Prodávajícího na adrese www.pluteo.cz.  Smluvní strany mohou v konkrétních případech jednotlivá ustanovení těchto VOP změnit nebo vyloučit, avšak pouze písemným ujednáním obou Smluvních stran.

1.5.           Právní vztahy, které nejsou upraveny v těchto VOP, smlouvě či jinými právními jednáními Smluvních stran, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ”), případně jiných příslušných předpisů českého právního řádu.

1.6.           Kupující bere výslovně na vědomí, že k učinění všech právních jednání s Prodávajícím dle těchto VOP může dojít pouze při vzájemné podnikatelské činnosti Smluvních stran. Kupující si je proto vědom, že se na tyto smluvní vztahy neaplikují ustanovení českého právního řádu stanovená na ochranu spotřebitele či slabší smluvní strany a že v rozsahu, v němž to právní řád dovoluje, může v rámci těchto VOP dojít k úpravě odlišné od úpravy stanovené právními předpisy.

 

2.    Vznik smlouvy

2.1.           Podle rozsahu a formy jednotlivých obchodů může docházet k uzavírání následujících typů smluv:

 

1. smlouva uzavřená na základě potvrzené písemné objednávky

2. písemná kupní smlouva podepsaná Smluvními stranami

 

2.1.1.        Smlouva uzavřená na základě potvrzené písemné objednávky

2.1.1.1.              Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy je Kupujícímu ze strany Prodávajícího doručeno písemné potvrzení objednávky, kterou Kupující učinil na webovém portálu Prodávajícího www.pluteo.cz . Potvrzení objednávky bude Prodávajícím zpravidla zasláno na e-mailovou adresu Kupujícího, případně jinou písemnou formou.

2.1.1.2.              V případě, že není Kupujícímu písemné potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího doručeno do dvou pracovních dnů po učinění objednávky, je Kupující oprávněn tuto objednávku odvolat. Odvolání nabídky je účinné pouze v případě, došlo-li odvolání Prodávajícímu dříve, než tento odeslal písemné potvrzení objednávky.

2.1.2.        Kupní smlouva

2.1.2.1.              V případě vybraných obchodů dochází k uzavření standardní písemné kupní smlouvy podepsané Smluvními stranami. Kupní smlouva je uzavírána jen v případech, kdy se na tom Smluvní strany dohodnou.

2.2.           Je-li podle práva země původu nabízeného nebo dodávaného zboží nebo jeho částí nutné vydání exportního nebo reexportního povolení, je účinnost jakékoliv nabídky, objednávky či smlouvy, jakož i následné provedení dodávky zboží, podmíněna vydáním takového povolení. Do doby vydání uvedeného povolení není Prodávající v prodlení s plněním dodávky.

 

 

3.    Předmět smlouvy

3.1.           Předmětem smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím dle těchto VOP je úplatný převod vlastnického práva k materiálům a výrobkům z nadbytečných a nespotřebovaných zásob zboží, které jsou inzerovány zákazníky Prodávajícího na webové platformě Prodávajícího www.pluteo.cz (dále jen „Zboží"), z Prodávajícího na Kupujícího.

3.2.           Zboží, jehož úplatný převod je předmětem smlouvy, naplňuje definici nevyužitých nadbytečných zásob, tj. zásob, které zůstávají z různých důvodů zákazníkům Prodávajícího nevyužity na skladě (morální zastarání, nadbytečně nakoupené množství apod.). Jedná se především o komponenty a výrobky, které byly nakoupeny, ale z objektivních příčin nebyly nikdy použity nebo spotřebovány v projektech, zakázkách či jiných činnostech.

3.3.           Kupující bere s ohledem na definici a povahu Zboží dle odst. 3.2. VOP na vědomí, že na Zboží nemusí být poskytována záruka, v souladu s níže uvedenými ustanoveními těchto VOP došlo k omezení práv Kupujícího z vadného plnění, Zboží nemusí být opatřeno originálními obaly nebo nemusí obsahovat veškeré dokumenty, které byly obsahem originálního balení, případně se mohou vyskytnout jiné obdobné skutečnosti.

3.4.           Kupující bere rovněž na vědomí, že Prodávající nemusí být v okamžiku písemného potvrzení objednávky či uzavření kupní smlouvy dle čl. 2 VOP vlastníkem Zboží, které je předmětem úplatného převodu dle objednávky či kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím. Prodávající se však zavazuje, že po písemném potvrzení objednávky či po uzavření kupní smlouvy dle čl. 2 VOP bude usilovat o převedení vlastnického práva k předmětnému Zboží na něho, aby došlo k naplnění jeho závazku vůči Kupujícímu. V případě, že vlastnické právo ke Zboží nebude na Prodávajícího z jakéhokoliv důvodu v přiměřené době po uzavření smlouvy s Kupujícím převedeno, případně dojde k poškození či ke zničení Zboží v průběhu dopravy k Prodávajícímu nebo ke Kupujícímu smluvním přepravcem, je Prodávající oprávněn od smlouvy uzavřené s Kupujícím odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být písemné. V případě odstoupení dle tohoto odstavce se na smlouvu hledí, jako by nikdy nebyla uzavřena, přičemž Smluvní strany vůči sobě nemohou uplatňovat žádné nároky (s výjimkou práva na vrácení kupní ceny, byla-li Kupujícím uhrazena před dodáním Zboží), zejména pak nemají nárok na náhradu škody způsobenou odstoupením od smlouvy.

 

4.    Údaje a podklady nabídky, ochrana informací

4.1.           Údaje o Zboží (váha, rozměry, výkonové parametry, cena, nabízené množství atd.), uváděné na webovém portálu Prodávajícího, jsou předběžné, informativní a mohou se měnit. Závaznosti nabývají, pokud jsou výslovně uvedeny a potvrzeny Prodávajícím v potvrzení objednávky či ve smlouvě.

4.2.           Neveřejné informace technického a obchodního charakteru, které Prodávající poskytne Kupujícímu, považuje Prodávající za své obchodní tajemství. Kupující se zavazuje neposkytnout tyto informace třetí osobě a nesmí je využít pro sebe nebo pro jiného. Prodávající je oprávněn sdělovat třetím stranám jakékoli informace o smluvním vztahu s Kupujícím (včetně samotné existence takového vztahu) pouze na základě předchozího písemného svolení Kupujícího. Při porušení povinností dle tohoto odstavce je povinna Smluvní strana, která povinnost porušila, nahradit tím vzniklou škodu straně druhé.

 

5.    Dodací podmínky, převzetí Zboží Kupujícím

5.1.           Prodávající je povinen dodat Zboží do místa uvedeného Kupujícím v objednávce nebo v kupní smlouvě, a to s odpovídajícím dodacím listem, a Kupující je povinen Zboží převzít.

5.2.           K dopravě Zboží Kupujícímu je Prodávající oprávněn užít smluvního dopravce.

5.3.           Prodávající je povinen opatřit Zboží takovým obalem, který vyhovuje požadavkům dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, případně jiných příslušných předpisů, zejména zajistit přiměřenou ochranu zboží před poškozením až do místa určení, bez ohledu na dohodnutou dodací podmínku, při současném umožnění jeho manipulace běžnými manipulačními prostředky.

5.4.           Kupující je povinen do dvou pracovních dnů od převzetí Zboží provést podrobnou netechnickou kontrolu. Netechnickou kontrolou je pro účely těchto VOP myšlena kontrola shody přijatého Zboží s objednávkou a zároveň kontrola jeho zjevné nepoškozenosti a kompletnosti. Pro případ, bude-li při netechnické kontrole Kupujícím zjištěno poškození, nekompletnost nebo jiná neshoda Zboží s objednávkou, bude postupováno podle ustanovení čl. 10 VOP, případně může být písemnou dohodou Smluvních stran zvolen jiný vhodný postup nápravy.

5.5.           V případě zjištění poškození, nekompletnosti nebo jiné neshody Zboží s objednávkou, je Kupující povinen Prodávajícímu ihned písemně oznámit tyto zjištěné vady a neshody na e-mailovou adresu Prodávajícího info@pluteo.cz a podrobně popsat, v čem tyto vady a neshody spočívají. Je-li to vhodné, je Kupující povinen k oznámení vady přiložit fotografie či videa zachycující uplatněnou vadu či jiné poškození.

5.6.           Po obdržení oznámení Kupujícího o existenci poškození nebo jiných neshod přijatého Zboží s objednávkou dle předchozího odstavce, je Prodávající povinen oprávněnost reklamace ze strany Kupujícího bez zbytečného odkladu přezkoumat. Za tímto účelem je Prodávající oprávněn si od Kupujícího vyžádat zpětné zaslání Zboží Prodávajícímu, případně je Prodávající oprávněn po předchozí domluvě Smluvních stran reklamované vady Zboží přezkoumat v místě závodu Kupujícího.

5.7.           O výsledku přezkoumání reklamace Zboží je Prodávající povinen Kupujícího písemně informovat bez zbytečného odkladu po jeho vyhodnocení.

5.8.           V případě, že je Prodávajícím reklamace Kupujícího uznána jako oprávněná a Kupující od smlouvy odstoupí ve smyslu čl. 10 odst. 1 VOP, Prodávající a Kupující se dohodli, že Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od obdržení oznámení o výsledku přezkoumání reklamace Zboží od Prodávajícího, odešle reklamované zboží zpět Prodávajícímu, a to na náklady Prodávajícího.

5.9.           K dopravě reklamovaného Zboží od Kupujícímu je Prodávající oprávněn využít smluvního dopravce. O preferenci tohoto způsobu a termínu vyzvednutí reklamovaného Zboží bude Prodávající Kupujícího informovat.

5.10.        Kupující bere na vědomí, že z důvodu poškození, nekompletnosti a jiných neshod s objednávkou Zboží jakéhokoliv druhu, nemá vůči Prodávajícímu právo na náhradu škody či jiné obdobné nároky, a to s výjimkou práva na odstoupení od smlouvy dle čl. 10 VOP.

 

6.        Přechod nebezpečí škody na věci

6.1.           Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího doručením Zboží Kupujícímu.

 

7.    Dodací doba

7.1.           Zboží je Prodávající povinen dodat v nejkratší možné době, v případně v době, která je sjednána v potvrzení objednávky nebo v kupní smlouvě.

7.2.           O termínu dodání Zboží informuje Prodávající Kupujícího průběžně, alespoň však jeden pracovní den před plánovaným termínem dodání Zboží. Povinnost Prodávajícího informovat Kupujícího o termínu dodání Zboží může být splněna i smluvním dopravcem, prostřednictvím kterého Prodávající Zboží zasílá.

7.3.           Je-li dodací termín ve smlouvě stanoven konkrétním datem a Prodávající je v prodlení se splněním sjednané povinnosti uvedené ve smlouvě, dodací termín se prodlužuje o stejný počet pracovních dnů, jako činí prodlení Prodávajícího.

7.4.           S ohledem na povahu Zboží ve smyslu čl. 3 VOP nemá Kupující vůči Prodávajícímu z důvodu nedodržení dodací doby žádná práva či nároky, zejména není oprávněn z tohoto důvodu vůči Prodávajícímu uplatnit nárok na náhradu škody. Kupující rovněž není oprávněn z tohoto důvodu od uzavřené smlouvy s Prodávajícím odstoupit, ledaže by bylo výslovně Smluvními stranami písemně sjednáno jinak.

 

8.    Ceny a platební podmínky

8.1.           Prodávající je plátcem DPH.

8.2.           Kupní cena Zboží je na webovém portálu Prodávajícího www.pluteo.cz uváděna bez DPH.

8.3.           Kupující bere na vědomí, že kupní cena uvedená na webovém portálu Prodávajícího www.pluteo.cz může být dále navýšena o balné, skladné, dopravné, cla, pojištění a další obdobné oprávněné platby.

8.4.           Kupní cena včetně plateb dle předchozího odstavce bude Prodávajícím fakturována při odeslání Zboží Prodávajícím. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu.

8.5.           Faktura bude Kupujícímu doručena elektronicky na poskytnutou e-mailovou adresu Kupujícího, poštou na adresu sdělenou Kupujícím nebo bude doručena spolu se Zbožím jako součást dodávky.

8.6.           Není-li ve smlouvě písemně dohodnuto jinak, uhradí Kupující Prodávajícímu cenu Zboží následujícím způsobem:

·       100 % ceny online platbou při vytvoření a odeslání objednávky Zboží na www.pluteo.cz  nebo dobírkou při předání Zboží Kupujícímu smluvním přepravcem

 

8.7.           Smluvní strany se rovněž mohou ve smlouvě písemně dohodnout, že Kupující uhradí Prodávajícímu cenu na vystavené faktuře následujícím způsobem:

·       100 % ceny na základě vystavené faktury se splatností do 15 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury

·       100 % ceny předem před dodáním Zboží Kupujícímu na základě vystavené zálohové faktury se splatností do 7 kalendářních dnů ode dne vystavení zálohové faktury

9.    Vlastnické právo ke Zboží

9.1.           K převodu vlastnického práva ke Zboží z Prodávajícího na Kupujícího dochází uhrazením 100 % ceny fakturované Prodávajícím dle čl. 8 VOP a marným uplynutím lhůt určených pro odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 10. VOP.

9.2.           Kupující je povinen dodané Zboží až do okamžiku nabytí vlastnického práva ke Zboží na vlastní náklady řádně skladovat a udržovat, mít ho zajištěné proti ztrátě, odcizení, poškození a zničení v důsledku veškerých možných událostí. Kupující není oprávněn do okamžiku zaplacení plné ceny převést vlastnické́ právo ke zboží́ na třetí́ osobu či jinak Zboží zatížit.

 

10.  Odstoupení od smlouvy z důvodu vady Zboží

10.1.        V případě, že je Kupujícím po provedení netechnické kontroly Zboží dle čl. 5 VOP uplatněna reklamace Zboží z důvodu jeho zjevného poškození, nekompletnosti, nefunkčnosti nebo jiné neshody Zboží s objednávkou a tato reklamace je dle čl. 5 VOP vyhodnocena Prodávajícím jako oprávněná, má Kupující nárok na odstoupení od smlouvy, na jejímž základě mu bylo Zboží dodáno. Právo na takovéto odstoupení od smlouvy Kupujícímu zaniká, pokud jej neuplatní písemně nejpozději do 2 pracovních dnů od písemného sdělení Prodávajícího o oprávněnosti reklamace Zboží.

10.2.        Je-li Kupujícím po uvedení Zboží do výroby, provozu, případně jeho použitím jiným způsobem, pro jehož užití je Zboží určeno, zjištěna nebo se projeví vada Zboží, která znemožňuje užití Zboží obvyklým způsobem, případně způsobem dohodnutým stranami ve smlouvě, přičemž tuto vadu mělo Zboží již v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží dle čl. 6 VOP na Kupujícího, je Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné a zasláno na e-mailovou adresu Prodávajícího info@pluteo.cz. Prodávající je nicméně oprávněn přezkoumat, zda je vada popsaná Kupujícím v odstoupení od smlouvy způsobilou pro odstoupení od smlouvy, tj. že vada skutečně znemožňuje užití Zboží obvyklým způsobem, případně způsobem dohodnutým Smluvními stranami, a zároveň že tato vada na Zboží existovala již v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího. Kupující tedy není oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Zboží bylo poškozeno manipulací Kupujícího či jiným porušením jeho povinností,

10.3.        K odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce musí dojít písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vady Zboží, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od převzetí Zboží Kupujícím. V rámci odstoupení od smlouvy je Kupující povinen zjištěnou vadu Zboží podrobně popsat, aby bylo zřejmé, v čem tato spočívá. Je-li to vhodné, je Kupující rovněž povinen přiložit fotografie či videa zachycující uplatněnou vadu. Za účelem přezkumu vady Zboží je Prodávající oprávněn si od Kupujícího vyžádat zpětné zaslání Zboží Prodávajícímu, případně je Prodávající oprávněn po předchozí domluvě Smluvních stran reklamované vady Zboží přezkoumat v místě závodu Kupujícího.

10.4.        Bez zbytečného odkladu po obdržení odstoupení od smlouvy je Prodávající povinen přezkoumat Kupujícím popsané vady Zboží a písemně informovat Kupujícího, zda je odstoupení od smlouvy oprávněné či nikoliv.

10.5.        V případě, že je odstoupení od smlouvy Prodávajícím shledáno jako oprávněné, odstoupením od smlouvy se závazek mezi Kupujícím a Prodávajícím ruší od počátku a na smlouvu se hledí, jako by nikdy nebyla uzavřena a Smluvní strany vůči sobě nemají žádné nároky, s výjimkou práva na vrácení Zboží a uhrazené kupní ceny. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

10.6.        V případě, že Kupujícím učiněné odstoupení od smlouvy není Prodávajícím shledáno jako oprávněné, dohodly se Smluvní strany, že se na Kupujícím učiněné odstoupení hledí jako kdyby nebylo učiněno a Smluvní strany jsou povinny splnit veškeré závazky vyplývající ze smlouvy.

10.7.        V případě oprávněného odstoupení od smlouvy dle tohoto článku si Smluvní strany vrátí toho, čeho bylo plněno. Kupující je zejména povinen vrátit Prodávajícímu Zboží v souladu se čl. 5.8. až 5.10. VOP, pokud k tomu dosud nedošlo, a Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit jím dosud uhrazenou část ceny dle čl. 8 VOP, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od vrácení Zboží na základě vystaveného dobropisu Prodávajícím.

10.8.        Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že po uplynutí lhůt určených pro odstoupení od smlouvy dle tohoto článku není jakékoliv odstoupení od smlouvy možné, a to ani pro případné skryté vady, které by se projevily až později po uplynutí lhůt dle tohoto článku.

 

 

 

 

11. Záruka a reklamace

11.1.        Prodávající neposkytuje, vzhledem k povaze Zboží dle čl. 3 VOP, záruku za jeho jakost, tj. neposkytuje záruku za to, že dodané Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro smluvený či jinak obvyklý účel nebo že si zachová smluvené či jinak obvyklé vlastnosti. Toto neplatí v případě, že je záruka na dané Zboží poskytována přímo dodavatelem Prodávajícího a tato záruka je sjednána Smluvními stranami přímo ve smlouvě.

11.2.        Kupující bere udělením souhlasu s těmito VOP informaci dle předchozího odstavce VOP na vědomí a toto akceptuje. Tento souhlas Kupujícího však nevylučuje jeho právo na odstoupení od smlouvy a vrácení Zboží Prodávajícímu dle jiných ustanovení VOP.

 

12.  Náhrada škody a smluvní pokuta

12.1.        V případě, že se Kupující ocitne v prodlení s uhrazením vystavené faktury dle čl. 8 VOP, je Prodávající oprávněn vedle zákonného úroku z prodlení vyúčtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.

12.2.        V případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s uhrazením vystaveného dobropisu po oprávněném odstoupení od smlouvy dle čl. 10.4. VOP, je Kupující oprávněn vedle zákonného úroku z prodlení vyúčtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dobropisu.

12.3.        Prodávající neodpovídá Kupujícímu za porušení svých povinností, jestliže bylo způsobeno prodlením nebo jiným porušením povinností jeho dodavatelů. O prodlení či jiném porušení povinností dodavatelů Prodávajícího je však Prodávající povinen Kupujícího informovat.

12.4.        Kupující nemá nárok na náhradu škody, která vznikla na samotném Zboží, ani na náhradu škody vzniklé v důsledku nedodání či vady dodávky Zboží (např. při výpadku výroby atd.), a to zejména ušlého zisku Kupujícího apod.

 

13.  Odstoupení od smlouvy

13.1.        Jakákoliv Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených smlouvou, VOP a v případech dle následujících odstavců tohoto článku VOP.

13.2.        Prodávající může dále od uzavřené Smlouvy odstoupit též v následujících případech:

 

a) Kupující je v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků dle Smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, přičemž se Smluvní strany výslovně dohodly vyloučit použití § 2133 OZ.
b) Kupující se ocitne v úpadku, platební neschopnosti, anebo zde existuje důvodná obava, že takovýto případ může bezprostředně nastat, zejména v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení obdobného dle právního řádu Kupujícího.
c) Kupující poruší ustanovení čl. 9.2 VOP tím, že převede Zboží na třetí osobu před úplným zaplacením ceny Zboží.
d) Kupující opakovaně poruší další ustanovení Smlouvy nebo VOP. Opakovaným porušením se rozumí stav, kdy dojde k porušení Smlouvy s tím, že k porušení Smlouvy nebo VOP již v minulosti došlo a na tento závadný stav byl Zákazník upozorněn.
e) Kupující je v prodlení s plněním povinnosti dle Smlouvy nebo VOP a k odstranění prodlení nedojde ani v rámci dodatečné přiměřené lhůty stanovené Prodávajícím.

 

13.3.        Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemnou formou.

 

14.  Závěrečná ustanovení

14.1.        Smlouva a veškeré s ní související právní vztahy se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží. Všechny spory vzniklé ze Smlouvy, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodnuty příslušným obecným soudem České republiky.

14.2.        Kupující není oprávněn k postoupení jakékoliv své pohledávky ze Smlouvy, a to ani zčásti, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

14.3.        Je-li některé ustanovení smlouvy nebo VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a dodatky kupní smlouvy či nákupních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.4.        Odstoupení od smlouvy vzniklé v souladu s těmito VOP nebo od smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. Jiná ustanovení těchto VOP nejsou tímto ustanovením dotčena.

14.5.        Veškeré spory vzniklé v souvislosti se smlouvami, které vznikly na základě těchto VOP, případně ze smluv, jejichž součástí jsou tyto VOP, a to ať už spory týkající se vzniku, provádění a zániku závazků, jakož i spory o jejich platnost, případně jiné, se strany pokusí nejdříve řešit vzájemným jednáním a mimosoudní dohodou. Nepodaří-li se takovým způsobem spor vyřešit, bude tento řešen prostřednictvím obecných soudů České republiky. Smluvní strany se tímto ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dohodly, že místně příslušným soudem k rozhodnutí takovýchto sporů je obecný soud prodávajícího.

14.6.        Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s plněním dle těchto nákupních podmínek dochází za účelem zajištění komunikace k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Dále v této souvislosti dochází k oprávněnému zpracování osobních údajů. Smluvní strany nejsou oprávněny tyto osobní údaje bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany předat třetí osobě.

14.7.        Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smluvních dokumentech, případně v souvislosti s plněním smluvního vztahu poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejména podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

14.8.        Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018.

14.9.        Smluvní strany tímto prohlašují, že v období před uzavřením kupní smlouvy se nedopustila ani jedna ze smluvních stran nebo její zástupce žádného jednání, která by bylo možno kvalifikovat jako jednání korupční (např. úplatkářství, obchodování s vlivem, klientelismus apod.). Smluvní strany též prohlašují, že netolerují žádné formy korupčního jednání a zavazují se, že učiní všechna odpovídající a dostupná opatření, aby zabránily korupčnímu jednání svých zaměstnanců, zástupců, dodavatelů a zprostředkovatelů a dalších třetích stran. Za taková opatření se považují především seznámení dalších subjektů s interními protikorupčními pravidly smluvní strany a závazek k jejich dodržování.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 5. 2024